Hur går en Avloppsrensning till?

Avloppsrensning är en process som syftar till att ta bort föroreningar och oönskade ämnen från avloppsvatten innan det släpps ut i miljön eller återanvänds. Processen innefattar flera steg och tekniker som används för att uppnå detta mål. Nedan är en beskrivning av de vanligaste stegen i en avloppsrensningsprocess:

  1. Grovrensning: Vid den första reningen passerar avloppsvattnet genom ett galler för att ta bort stora föremål som inte hör hemma i avloppet, såsom plastpåsar, grenar och annat skräp.
  2. Föravskiljning: Sedan sker en föravskiljning av vattnet där fetter och oljor tas bort genom mekanisk separation eller genom att använda mikroorganismer.
  3. Primärrensning: Detta steg innefattar mekanisk filtrering, där sediment och partiklar samlas i en sedimentationsbassäng genom gravitation. Där sker en process där det bildas en bottensats som innehåller de tunga partiklarna och ytvatten som innehåller fett och olja. Därefter pumpas vattnet vidare till nästa steg.
  4. Sekundärrensning: I detta steg används biologiska processer för att bryta ner organiska ämnen i vattnet. Processen kan ske antingen aerobt eller anaerobt. I den aeroba processen används luftning för att ge syre till mikroorganismerna som bryter ner föroreningarna. I den anaeroba processen används mikroorganismer som inte behöver syre för att bryta ner organiska ämnen.
  5. Tredje reningssteget: Efter den biologiska reningen sker en ytterligare rening genom kemisk filtrering. Kemiska tillsatser används för att ta bort eventuella återstående partiklar och kemikalier.
  6. Avvattning: Slutligen avvattnas det renade vattnet från bassängen, vilket resulterar i en mindre mängd avloppsslam.

 

Efter avloppsrensningsprocessen kan det renade vattnet släppas ut i havet, sjöar eller åar, eller användas på nytt för bevattning eller industriella ändamål. Avloppsslammet kan användas som gödselmedel eller förbrännas. Kontakta oss om du behöver hjälp med Avloppsrensning!

Här kan du se ett projekt där vi utförde Avloppsrensning i Tyresö Strand. 

Senaste inläggen

Kontakta oss

Oskar & Johan
Projektledare

Telefon: 08-505 17 078
offert@rormokare-nynashamn.se

Vill du bli kontaktad?